Uslovi Korišćenja

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Smuvajme.rs servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi http://www.smuvajme.rs (u daljem tekstu: Servis) i predstavlja uslugu koju pruža privredno društvo DM Creative Team doo, Sime Igumanova 2-4, Beograd, PIB 109843536 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa fizičkim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja.

Na svaki pristup sadržajima Servisa, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima privrednog društva, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici (osim uz prethodnu saglasnost korisnika koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Integritet Servisa

Servis je namenjen Internet oglašavanju oglasa lične prirode.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

- na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,

- nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.


Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga privrednog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, niti odabira primaoca prenosa. Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja. Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Opis Servisa

Servis je namenjen kako onima koji oglašavaju oglase lične prirode, tako i onima koji su zainteresovani za iste.

Servis omogućava korisnicima Internet pristup sadržaju postavljenom od strane Korisnika, uz naplatnu SMS poruku.

Korisnik postavlja oglas na sajt smuvajme.rs tako što šalje SMS poruku u kojoj ukuca ključnu reč. Nakon toga, tekst oglasa se proverava od strane administratora, lektoriše isti se objavljuje na sajt smuvajme.rs. Korisnik moze uneti maksimalno 4 fotografije, u formatima jpg, jpeg, png do 100 kb.

Korisnik u svakom momentu može ukloniti oglasa unošenjem šifre (koju je dobio prilikom postavljanja oglasa), u polje predviđeno za to.

Servis omogućava korisnicima Servisa Internet oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju. Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19.

Korisnici

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i oglašivači.

Korisnici Servisa mogu biti lica starija od 18 godina.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, uz plaćanje SMS poruke.

Oglašivač je fizičko lice koje je poslalo SMS poruku sa tekstom oglasa pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Oglašivač zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Oglašivač garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis.

Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Oglašivač koji je sadržaj postavio. Postavljanjem sadržaja, korisnik dozvoljava Kompaniji da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili edukativne potrebe, i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.

Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava oglašivača da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Postavljanjem sadržaja na Servis, Oglašivač bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

Kompanija zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima servisa. Korišćenjem sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani. Kompanija prikuplja samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Obaveštavanje

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti i akcija Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

Autorsko pravo

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa,, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, kao posetiocima drugih pružalaca usluga privrednog društva ili glasila sa kojima Kompanija ima takvu saradnju. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.

Smernice

Oglašivač se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji Oglašivač, postaviо na Servis.

Oglašivač odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

- unošenje sadržaja u pogrešne rubrike (npr. navođenje broja telefona u polje koje nije predviđeno za to)
- pogrešno kategorisanje sadržaja (npr. postavljanje oglasa koji nisu relevantni za kategoriju u kojoj se oglašavaju)
- ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
- kada je predmet oglašavanja kupovina ili otkup
- kada su predmet oglašavanja papiri
- unošenjem neispravnih slika u oglas (npr. lošeg kvaliteta; sa naknadno dodatim kontakt telefonom, logotipom drugog sajta ili firme, tekstom i sl.)
- kada jedan oglas sadrži više usluga oglašavanja
- otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca
- uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
- eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način
- sadrži preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do drugih web-sajtova
- traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina
- javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe, osim oglašivača
- sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički
- sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
- uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
- podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa
- traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
- uključuje druge komercijalne aktivnosti van svrhe Servisa, bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, ili piramidalne šeme
- uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
- krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:
- kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
- oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa
- zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa
- falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor
- aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži
- mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže
- prekrivanje, ili zamagljivanje oglasa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način
- bilo koje automatsko korišćenje sistema, ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa
- mešanje, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom
- imitiranje, ili pokušaj imitacije fizičkog lica
- korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi
- nedozvoljeni komercijalni ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe
- brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
- korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,
- pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta
- prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
- mitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare
- korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje oglasa, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova.

Oglašavanje i oglasna poruka

Prenosilac oglasne poruke je Kompanija koja je pružalac usluge privrednog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku na Servis unelo.

Kompanija zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakon o oglašavanju. Kompanija može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj dostavilo.

Kompanija prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje u komunikaciji između oglašivača i korisnika Servisa.

Postavljanje oglasnih poruka - oglasa

Oglašivači koji oglašavaju, oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Servisu. Prema članu 45. Zakona o oglašavanju, ne postoji obaveza dostavljanja Deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, on se nakon toga objavljuje na Servisu, najkasnije u roku od 2 (slovima: dva) radna dana.

Oglasi Korisnika koji se oglašavaju su vidljivi putem Servisa tek nakon provere od strane administratora.

Cenovnik

Usluge ovog servisa, Kompanija pruža uz naknade prema Cenovniku.

Cena poruke za ostavljanje oglasa putem ključne reči OGL na broj 1240 je:
- MTS – 63.60 din/sms sa uračunatim porezima i cenom osnovnog sms-a
- Telenor - 63.60 din/sms sa uračunatim porezima i cenom osnovnog sms-a
- VIP – 63.48 din/sms sa uračunatim porezima i cenom osnovnog sms-a

Cena poruke za pregled celokupnog sadržaja oglasa putem ključne reči BRO na broj 1240 je:
- MTS – 87.60 din/sms sa uračunatim porezima i cenom osnovnog sms-a
- Telenor - 87.60 din/sms sa uračunatim porezima i cenom osnovnog sms-a
- VIP – 87.48 din/sms sa uračunatim porezima i cenom osnovnog sms-a

Cenovnik Kompanije je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Kompanija zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

Izmene Cenovnika se primenjuju osam dana od dana objavljivanja Cenovnika.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kompanija ne garantuje za ponašanje trećih lica, ni svojih korisnika. Kompanija, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji je postavio oglas biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica, kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem u suprotnom spor će rešavati nadležan sud.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem u suprotnom spor će rešavati nadležan sud.

Završne odredbe

Servis smuvajme.rs zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.